LIBER AMICORUM

panoramaschets A1 formaat - pen +aquarel

- faculteit rechten Hasselt - kaft Liber Amicorum - emeritaat Prof.dr. Anne Mie Draye 2015